Kadernota 2018 VVD Nissewaard

Vanavond 28 juni zal in de eerste termijn van de kadernota 2018 de kadernota's van de raadsfracties worden uitgesproken. Het is gebruikelijk dat de fractievoorzitters dit doen. Zij krijgen hiervoor ca. 10 minuten. Hieronder kunt u de tekst, zoals fractievoorzitter Emanuel Geurts deze vanavond zal uitspreken, integraal teruglezen. Ook kunt u meeluisteren via www.nissewaard.nl

© VVD Nissewaard

Spreektekst VVD Nissewaard Kadernota 2018

Mevrouw de voorzitter, VVD’ers zijn optimistisch van aard. Bij de VVD is het glas half vol en niet half leeg en is de toekomst wat we er van maken. En in die toekomst speelt een ieder zijn of haar rol als inwoner, consument, ondernemer, instelling en lokale overheid. In wisselende rollen werken we aan het waardevoller maken van de omgeving, waarin we wonen, werken en samenleven. En met een ondernemende instelling komen we daar heel eind mee.

De kadernota 2018 vraagt om een politieke visie op de toekomst en die geeft de VVD door per thema te kijken naar het verleden, heden en de toekomst. Anders gezegd; waar komen we vandaan, wat hebben we bereikt en waar gaan we naar toe in Nissewaard? Aan de start van deze raadsperiode in 2015 hadden we een net gefuseerde nieuwe gemeente en gemeenschap met genoeg uitdagingen en ambities. Ik noem u er enkele zoals de grondexploitatie en de bouw van de Elementen en de Haven, het Bernissegebied waar verloedering het beeld bepaalde en een prestatiedoelstelling op de drie decentralisaties met een fikse korting op de rijksmiddelen. Maar ook de identiteit van de gemeente vroeg en vraagt aandacht. Is Nissewaard een optelsom van onze wijken, kernen, bedrijven en instellingen of delen wij meer met elkaar? De VVD is van mening dat wij die meerwaarde creëren door samen resultaten te bereiken. En er zijn resultaten geboekt en ook nog te boeken voor onze inwoners en bedrijven, komend jaar en in de verdere toekomst. We lopen langs de thema’s die de VVD na aan het hart liggen en zullen er bij enkele ook een motie aan verbinden.

Hoe zit het met de veiligheid voor onze inwoners en bedrijven?

Inbraakgolven, brandstichtingen en een te verbeteren veiligheidsgevoel onder onze inwoners maakten dat de VVD bij de start van deze raadsperiode prioriteit heeft gelegd bij een nieuw integraal veiligheidsplan inclusief buurtpreventie voor al onze wijken en kernen. Voorzitter, hier zijn goede resultaten op geboekt voor onze inwoners. Het veiligheidsplan voor heel Nissewaard is er. Nieuwe vaste en mobiele camera’s verbeteren het toezicht, de inzet van drones wordt onderzocht en buurtpreventie is uitgebreid naar nieuwe wijken en kernen. De veiligheidscijfers tonen een positieve ontwikkeling waarmee de Nissewaarder niet alleen veiliger is maar zich ook veiliger kan voelen. De ambitie van de VVD voor 2018 is de nota tot uitvoering te brengen, actie! Bijvoorbeeld dat beschikbare veiligheidsinformatie met behulp van infographics en andere digitale middelen toegankelijker wordt voor inwoners, bedrijven en instellingen. Deelt het college deze ambitie met de VVD en zo ja hoe wil zij daar invulling aan geven?

Wat is de financiële toekomst voor Nissewaard?

Gaan we ontwikkelen of bezuinigen? Het is de kern van de zaak, mevrouw de voorzitter en hét thema van het verleden, heden en de toekomst. De VVD heeft in vorige jaren ingezet op het verlagen van de risico’s op de grondexploitatie door het woningbouwproject De Haven in te vullen en aandacht te vragen voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Het college heeft dit gedaan door een afboeking op de grondexploitatie en de bouw van de wijk De Elementen en De Haven.

De ambitie van de VVD voor de komende maanden en de jaren erna is het zogeheten Masterplan Spijkenisse in te vullen en uit te voeren samen met de provincie Zuid-Holland. Door de snelle groei van Spijkenisse in de vorige eeuw is er een onbalans ontstaan in het woningaanbod en de samenstelling van de gemeenschap met bijbehorende vraagstukken over verloedering, samenhang, draagkracht en perspectief. Het Masterplan biedt de gelegenheid om Spijkenisse door te ontwikkelen naar een evenwichtigere, groenere en mooiere stad voor de inwoners. Heel concreet bijvoorbeeld hebben we het dan over de herontwikkeling van de wijk Sterrenkwartier en de ontwikkeling van de Groenzone Zuidoost. Politiek is keuzes maken en de VVD kiest voor ontwikkeling. Laat duidelijk zijn dat wie daar niet voor kiest, dit een keuze is voor bezuinigen. Immers de miljoenen tellende risico’s in de grondexploitatie van de Groenzone Zuidoost komen anders hoe dan ook op de politieke tafel te liggen.

Voorzitter, de VVD geeft het zogeheten Masterplan niet alleen in 2017 maar ook in 2018 de hoogste politieke prioriteit. Ziet het college dit ook als de hoogste prioriteit en deelt zij de keuze tussen de ontwikkeling met het Masterplan of bezuinigen?   

Economie en duurzaamheid

De VVD noemt het Bernissegebied een recreatieve en economische parel en pleitte al eerder voor het verder ontsluiten en ontwikkelen van dit prachtige stukje Nissewaard tot een plek waar het goed wonen, recreëren en werken is. Voor een deel is dit door het college gerealiseerd en zijn de toegankelijkheid en recreatiemogelijkheden verbeterd. De VVD vraagt het college om in 2018 het ondernemerschap te stimuleren aan de noordkant van het Bernissegebied, rondom La Campagne en met de raad in gesprek te gaan over wat daarvoor nodig is. Dat brandpunt is in de ogen van de VVD belangrijk om zo een verbinding te kunnen maken met de Pannenkoekenbakker en Zuydland-Buiten aan de zuidzijde van de Bernisse.

De andere economische motor binnen Nissewaard is het stadscentrum. Een tweetal belangrijke randvoorwaarden vanuit de gemeente zijn gerealiseerd, namelijk de oprichting van de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in het centrum samen met de ondernemers en gastvrije parkeertarieven in de parkeergarages in het centrum van Spijkenisse. Het is aan de ondernemers en vastgoedeigenaren om consumenten een gastvrije ambiance en beleving te bieden die concurreert met online shoppen.

Daarnaast moeten we investeren in de economie van de toekomst namelijk duurzame economie. De VVD vindt dat de Metropoolregio hierin een duidelijke meerwaarde heeft voor de ondernemers, het onderwijs en de gemeenschap Nissewaard. Vanuit de zogeheten ‘Roadmap Next Economy’ worden nieuwe duurzame economische projecten gefinancierd. Denk dan aan het verduurzamen van arbeid, afvalbeheer, bedrijventerreinen en vervoersstromen. De VVD heeft hier een motie voor gemaakt.

Beheer van de openbare ruimte

De VVD ziet in de kadernota dat het college extra middelen beschikbaar stelt voor het beheer van de gemeente. Een goede zaak wat de VVD betreft. Het beheer van de eigen woonomgeving is één van de belangrijkste criteria waar de inwoners de politiek op beoordeelt. De VVD zal in 2018 beoordelen hoe het college verder inzet op schoontaken, gescheiden afvalverwerking en grondstoffenbeleid. Dit is immers goed voor het milieu en goed voor de eigen portemonnee van inwoners. De VVD heeft een tweetal moties gemaakt om groen, duurzaamheid en beheer verder aan elkaar te verbinden. Zo wil de VVD mogelijk maken dat inwoners bij bijzondere momenten in hun leven, zoals een geboorte of een huwelijk, een boom kunnen planten om deze gebeurtenis te vieren. De VVD denkt aan een momentenbos in bijvoorbeeld het gebied de Uitwaaijer.

Daarnaast is de klimaatverandering een feit waar we niet om heen kunnen en willen. De VVD vraagt het college om rekening te houden met de grotere hoeveelheden regenval en de overlast die inwoners en bedrijven hier van kunnen ondervinden. De VVD vraagt bij motie het college standaard in de besluitvorming over wonen en het beheer van de openbare ruimte de klimaatadaptatie op te nemen en inwoners en bedrijven te informeren over hun eigen mogelijkheden om de overlast te beperken.   

De decentralisaties

Voorzitter, in het sociaal domein heeft de gemeente in het verleden bewezen te beschikken over innovatiekracht en deze kracht is wederom waardevol gebleken bij de drie decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, WMO en werk in 2015, 2016 en 2017. De gedachte achter de decentralisaties spreekt de VVD zeer aan: zelfredzaamheid, sociale samenhang en allemaal meedoen. Helaas gaat deze opgave gepaard met fikse kortingen op de budgetten. Dat zet druk op de organisatie om niet alleen de inwoners de zorg en dienstverlening te leveren die zij verdienen, maar ook om binnen budget te werken. Door te ontschotten en te investeren in zelfredzaamheid van onze inwoners is de transformatie omgezet in concrete daden en zijn grote financiële risico’s beheerst. Het recent door de gemeenteraad aangenomen concept ‘Thuis in de wijk’ vindt de VVD weer een mooi bewijs van innovatie en kostenbewustzijn met de inwoner centraal. Dat maakt dat de VVD zich afvraagt of de reserve sociaal domein niet groter is dan die zou hoeven te zijn? Zodra de door de VVD gevraagde risicoanalyse hierover vrijkomt, gaan wij die vraag beantwoorden.

Wat doen we voor de bereikbaarheid van Nissewaard?

Dan de bereikbaarheid van Nissewaard en de hele regio. Een dossier waar veel inwoners en bedrijven hoge prioriteit aan geven. De VVD ziet in de recente aankondigingen over de Blankenburgtunnel en de zogeheten MIRT-agenda een duidelijk resultaat van het vele jaren hard werken van dit college op het punt van de ontsluiting van Voorne-Putten. Wij zijn verheugd over de komst van een extra oeververbinding en geven het college complimenten voor de succesvolle lobby. Kan het college ons meer vertellen over de derde oeververbinding?

Zijn wij nog up-to-date in Nissewaard?

De innovatie op technologie gaat hard, héél hard, mevrouw de voorzitter en wij kunnen het ons niet veroorloven om daar niet op te investeren. De VVD steunt de extra investeringen in ICT, personeel & organisatie en vraagt het college om de gemeentelijke dienstverlening naar onze inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven daar verder op aan te passen. Voor de VVD is dit geen keuze, maar een manier om te kunnen blijven presteren.

Mevrouw de voorzitter, de VVD bedankt de ambtelijke organisatie en het college voor het werk dat zij heeft gestoken in de kadernota. Wij ronden deze algemene beschouwingen af in de wetenschap dat er in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dat maakt onze inbreng juist relevant, immers de toekomst is wat we er zelf van maken. Bedankt voor uw aandacht!