VVD zet in op een solide begroting

De op woensdag 13 november gehouden begrotingsraad voor Nissewaard bevestigd wat de omliggende gemeenten reeds in hun begrotingen hebben verwerkt; de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk afval zijn behoorlijk gestegen en het uitblijven van voldoende geld uit Den Haag voor de van de overheid overgenomen taken op het sociaal domein zorgt dat de gemeente flink moet bijpassen. Hieronder de tekst die fractievoorzitter Rogier van Veen tijdens de begrotingsraad namens de VVD heeft ingesproken.

© VVD Nissewaard

Een heerlijk avondje
 
Voorzitter, 
 
Wat een heerlijk avondje hebben we vanavond toch met elkaar. Het feest van de democratie wordt beleefd, het spel van de politiek wordt gespeeld, met bijdrages vanuit allerlei overtuigingen over hoe de lokale samenleving zo goed mogelijk vorm dient te worden gegeven.
 
En op dat heerlijk avondje, heb ik een primeur voor u! Alhoewel onze burgemeester hem aanstaande zaterdag pas officieel welkom heet, is Sinterklaas reeds in het land. Sterker nog, hij is al in Nissewaard! En ik zal het u nog sterker vertellen – hij is vanavond onder ons, hier in deze raadzaal! Uiteraard incognito, om alle voorbereidingen voor zijn ontvangst niet in de weg te zitten, maar gelooft u me dat hij alles nauwgezet in de gaten houdt. Immers, vertrouwen is goed, maar controle is beter.
 
Hoe ik dat weet, dat de Goedheiligman reeds is gearriveerd? Omdat ik recent, op zijn verzoek, een goed gesprek met hem heb gehad, uiteraard onder het genot van een goed glas bisschopswijn.
Nu heb ik niks met de geloofsovertuiging waar deze bisschop voor staat, maar na een avondje goed te zijn doorgezakt met de Sint (het bleef niet bij 1 glas bisschopswijn) kwam ik erachter dat in de lokale politieke praktijk er verschillende zaken zijn die we gemeen hebben.
 
Zo vertelde de Sint me over zijn financiële perikelen; alles wordt alsmaar duurder, z’n spaarcenten leveren nauwelijks meer iets op en z’n zwarte pieten dreigen met staken als ze niet jaarlijks een forse loonsverhoging krijgen. Hij kon niet uitsluiten dat het Malieveld binnenkort vol met zwarte pieten staat. Gelukkig heeft de Sint een geldboom op de patio van zijn bisschoppelijk paleis in Madrid staan, waar hij rijkelijk en met regelmaat van kan oogsten zodat inkomsten en uitgaven uiteindelijk toch altijd wel weer met elkaar in balans zijn. Ik was verheugd om te kunnen zeggen dat wij in Nissewaard ook zo’n geldboom hebben, sterker nog, een heel bos van geldbomen waar we kwistig gebruik van maken.
 
Maar voorzitter, dames en heren raadsleden: Sinterklaas bestaat niet! En geldbomen al helemaal niet. Net zoals dit verhaal tot nu toe, een scherts is van de praktijk. Een wereld die we wellicht allemaal graag zouden zien, maar niet echt lijkt op de werkelijkheid.
 
In de praktijk van de lokale politiek moet het uit de lengte of uit de breedte komen. Euro’s die er niet zijn, kun je niet uitgeven. Politiek betekent keuzes maken, onderbouwd vanuit een onderliggende inhoudelijke visie. En, collega’s, wij als politici zijn daarbij geen belangenbehartigers, maar belangenafwegers. Keuzes maken, hoe moeilijk ook, hoort erbij. Daarvoor kozen wij toen we ons verkiesbaar stelden.
 
Gelukkig liggen de belangrijkste keuzes voor deze raadsperiode stevig vast in het coalitieakkoord. En de financiële kaders voor die keuzes die we dit college hebben meegegeven, meest recent bij de Kadernota afgelopen zomer, zijn naar de mening van de Nissewaardse VVD-fractie goed verwerkt in de voorliggende begroting en meerjarenraming. 
De Nissewaardse VVD onderstreept het belangrijkste uitgangspunt van het college bij deze begroting: financieel solide beleid. Dat klinkt wellicht wat saai, maar is het tegenovergestelde: door geen geld uit te geven dat er niet is, maar scherp en kritisch naar de centen te kijken, lukt het om in grillige tijden koersvast en stap voor stap ruimte te maken en te houden voor dat wat we echt belangrijk vinden. Ik noem een paar van de belangrijkste keuzes die belangrijke financiële consequenties hebben en die de Nissewaardse VVD in deze bijdrage graag extra aandacht geeft.
 
Het spreekwoordelijke hek rondom het Sociaal Domein is een groot goed: de middelen, ook de niet-geoormerkte, die de gemeente vanuit het Rijk ontvangt voor de uitgaven binnen het Sociaal Domein, besteden we daar ook daadwerkelijk aan. We kopen voor dat geld geen lantaarnpalen of stoepstenen. Daar hebben we andere potjes voor. 
Maar voorzitter, lantaarnpalen en stoepstenen zijn óók belangrijk. Het beheer van de stad, de veiligheid van de openbare ruimte, zijn zaken die minstens net zo belangrijk zijn. De directe omgeving van je huis maakt immers dat je fijn woont, dat je je thuis voelt.
Bijpassen van tekorten in het Sociaal Domein uit andere potjes, is wat de Nissewaardse VVD en het coalitieakkoord betreft dan ook niet aan de orde; afspraak is afspraak. Ontschotting van de Rijksbijdrage en daarmee geen zicht meer op de budgetten die voor het Sociaal Domein zijn bestemd, mag daarbij geen technische belemmering of politiek excuus zijn. Ook hiervoor geldt: het moet uit de lengte of uit de breedte moet komen. Simpelweg bijpassen van geld, is geen échte oplossing.
 
De omslag die Thuis in de Wijk met zich mee gaat brengen, is een voorbeeld van hoe het anders, slimmer organiseren van hulp, een structurele oplossing biedt voor de oplopende tekorten binnen het Sociaal Domein. 
Wij vragen het college dan ook om, vooruitlopend op de effectuering van de wijze van betaling door het Rijk, met een concreet voorstel te komen om te voorkomen dat de ontschotting zal leiden tot het verlies van overzicht van besteding van de verschillende budgetten. Dit is immers essentieel om als raad financiële kaders te stellen en te controleren. En, ik onderstreep graag nogmaals: de Nissewaardse VVD vindt zorgen voor elkaar belangrijk als dat even zelf niet lukt, maar lantaarnpalen en stoeptegels zijn ook belangrijk.
 
Die investeringen, in mensen én in stenen, vinden heel concreet hun gezamenlijke weg in Nissewaard naar 2040: inzet op nieuwe en extra werkgelegenheid, het versterken van ondernemersschap en een aantrekkelijk divers woningaanbod dat past bij de vraag van de toekomst, maken Nissewaard een fijne woongemeente, nu en later. We hebben eerder laten zien dat we zo’n grote transformatie aankunnen, in de middelgrote gemeente die we al waren en die we zijn. Met de hele transformatie van het centrumplan, de realisatie van nieuwe voorzieningen zoals een bibliotheek en een theater, met de bouw van nieuwe woningen die echt iets toevoegen en maken dat meer mensen hier kunnen komen en willen blijven wonen, laten zien dat ambitie past bij onze gemeente. Het zal onze Rotterdamse aanpak zijn: niet lullen maar poetsen, met gezond boerenverstand en met een helder doel voor ogen, stap voor stap aan de slag. Die houding, die hebben we nodig om zo’n klus opnieuw te klaren: Nissewaard naar 2040.
 
Voorzitter, een ander aandachtspunt zijn de Eneco-gelden. De geluiden zijn goed, de verkoop gaat goed geld opleveren. Maar, goed eenmalig geld, waarvoor we jaarlijks zeker dividend inruilen. En dat is niet erg, maar betekent wel dat we ons niet rijker moeten rekenen dan we zijn én dat we slimme dingen met die eenmalige gelden moeten doen. Investeringen die zichzelf binnen een aantal jaren kunnen terugverdienen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, waardoor we daarna weer nieuwe slimme investeringen kunnen doen. Zoals ik vorig jaar vanaf deze zelfde plek al heb gezegd: een revolverend fonds. Of investeringen waardoor we een nog grotere investering naar onze gemeente toe kunnen krijgen. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, waar cofinanciering door Rijk en regio terecht als uitgangspunt wordt gezien.
 
Voorzitter, de Nissewaardse VVD dient graag een motie in vooruitlopend op de komst van de hopelijk grote pot met geld. Want ook zonder echt geld kun je gave dingen doen waar onze inwoners van profiteren. Al een aantal jaren zijn we als gemeente succesvol met het aanbieden van de collectieve inkoop zonnepanelen. Door met een heleboel inwoners tegelijk zonnepanelen te bestellen, profiteren we allemaal van een lagere aanschafprijs, gaat onze maandelijkse energierekening omlaag én werken we aan een groene toekomst. Win, win, win!
Wij willen graag dat het college deze collectieve inkoopmogelijkheden uitbreidt, bijvoorbeeld naar isolatie of andere vormen van woonverbeteringen met een duurzaam karakter. Want ook daarvoor geld: collectief inkopen betekent een lagere prijs, een korting op de energierekening en een woning die in waarde stijgt!
 
Voorzitter, de Nissewaardse VVD is helder in haar prioriteiten en kiest. De Nissewaardse VVD kiest voor goed onderhouden buurten en wijken met woningen voor alle doelgroepen. De Nissewaardse VVD kiest voor wijken en buurten waar je van jong tot oud op je plek bent. De Nissewaardse VVD staat voor een gemeente waar je veilig bent en je veilig voelt. Een goede bereikbaarheid per auto en OV zorgt voor snelle verbindingen tussen je huis en je werkplek en maakt dat je ook snel op een plek bent waar je kunt ontspannen, op het strand of in hartje stad. Vijf prioriteiten van de Nissewaardse VVD, verwoord in ons verkiezingsprogramma, onderdeel van het coalitieprogramma en beste collega’s, onze inzet voor de komende twee jaar.
 
Tot slot, voorzitter, onze motie over de uitbreiding van de collectieve inkoop, verwoordt mooi onze tweeledige boodschap in deze bijdrage: wees zuinig op de centen, geldbomen bestaan niet en keuzes maken moet. Voor nu, voor vandaag, maar zeker ook voor de jaren die komen gaan. Maar voorzitter, onze boodschap is ook: college, en raad, wees creatief en onderneem! Veel zaken kosten geen geld, maar vragen lef, creativiteit en ondernemerschap. Wij hebben, alle 37 raadsleden en de 6 leden van het college, vier jaar de tijd gekregen om toffe dingen te doen voor onze gemeente, om de stad en de kernen stap voor stap nog leuker en fijner te maken. En dat betekent, een beetje gezonde haast. Van de vier jaar zijn er al bijna twee voorbij. De helft van deze periode nadert. En dus, met de hand op de knip, met een neus voor slimme investeringen en kansen, maar vooral met een creatieve geest aan de slag. We zeggen het in onze begroting en wij onderstrepen het graag: toon ambitie en durf te kiezen, ga ervoor, gewoon doen! Dat verdient Nissewaard, dat verdient onze inwoner!