VVD, CDA en ChristenUnie/SGP: ‘Nog veel onduidelijk in coalitieakkoord’

Inwoners verwachten actie van nieuw college

Duidelijke keuzes nodig voor urgente vragen van inwoners
Het nieuwe college staat voor een aantal enorme uitdagingen die de komende jaren op ons af komen. De woningmarkt is veel te krap en daardoor is er een tekort aan woningen en zijn de prijzen te hoog; de betaalbaarheid van de zorg staat onder druk, wachtlijsten in de jeugdzorg lopen op. Hierdoor komen andere voorzieningen zoals het onderhoud van de buurt onder druk komt te staan; de werkgelegenheid in de Rotterdamse haven verandert door verduurzaming en automatisering. Dit biedt naast bedreigingen ook kansen die gepakt moeten worden. Onze kernen en wijken vragen groot onderhoud en dat is niet gratis en de stijgende energierekening bezorgt onze inwoners hoofdbrekens. Dit is zo maar een greep uit de vraagstukken die voor ons allemaal van belang zijn vandaag, morgen en overmorgen.
Bij de presentatie van het coalitieakkoord is een toelichting gegeven maar bleven een aantal vragen onbeantwoord en VVD, CDA en CU/SGP hopen dat die in de Perspectiefnota worden verduidelijkt.

Nu aan de slag, geen tijd te verliezen

De opgaven zijn groot, de vraagstukken urgent. Het coalitieakkoord  herhaalt veel van wat er al gebeurt in onze gemeente, constateert wat aandacht vraagt, maar geeft geen antwoord op welke maatregelen en acties wanneer op de planning staat en hoe goed op de portemonnee wordt gepast, zodat de lasten voor de inwoners niet stijgen. We zullen kritisch kijken naar de financiering van de plannen en willen niet dat de opgebouwde spaarpot wordt ingezet om structurele tekorten in de lopende begroting te dekken.

Veel vragen, weinig antwoorden…

Tijdens de toelichting op het coalitieakkoord is door de ploeg nieuwe wethouders een toelichting gegeven op de plannen. Dat debat leverde nog niet de benodigde duidelijkheid op en er werd verwezen naar de Perspectiefnota die donderdag 9 juni zal worden toegezonden aan de gemeenteraad. We verwachten dat in de Perspectiefnota een inhoudelijke en financiële uitwerking komt van het akkoord. Daarbij staan onze partijen voor volledige transparantie en openheid en willen dat ook onze inwoners vanaf het begin meegenomen worden in het politieke besluitvormingsproces.

Initiatieven en alternatieven
Vanuit de oppositie zullen we met initiatieven en alternatieve plannen komen bij de bespreking van de Perspectiefnota. We zullen opletten dat de indexatie van belastingen en leges niet te hoog wordt, de tekorten in het sociaal domein niet verder oplopen en er op een zorgvuldige manier omgegaan wordt met de Enecogelden die inmiddels onderdeel zijn van de algemene reserve maar waarvan is afgesproken dat samen met de raad naar een zinvolle besteding van de middelen wordt gezocht. Wij staan hier graag voor open!