Windmolens Spijkenisse Noord

Spreektekst Nissewaardse VVD in commissie Leefomgeving dd. 15 juni 2022

Voorzitter,

 

We bespreken hier vanavond een gevoelig en controversieel onderwerp waarbij voor een aanzienlijk deel van onze inwoners de belangen groot zijn; dit hebben we zojuist ook van de insprekers gehoord.

 

We snappen allemaal dat het duurzamer en groener moet, voor de natuur én onze portemonnee, maar windmolens in de nabijheid van bebouwing, die heeft niemand op zijn verlanglijstje staan.

 

Juist deze gevoeligheid, voor onze inwoners heel persoonlijk en dichtbij, vraagt om een heldere, transparante en eerlijke communicatie vanuit de wethouder naar hen. Daarom heeft de Nissewaardse VVD fractie een aantal vragen voor de wethouder. Onze inwoners hebben recht op concrete, heldere antwoorden, juist nu, juist in dit dossier.

 

Wat feiten op een rij:

 

De gemeente Nissewaard, heeft bestuurlijke afspraken gemaakt met de provincie en regiogemeenten, waar de hele raad bij betrokken was en unaniem mee heeft ingestemd, om haar aandeel windenergie van de landelijke opgave te leveren en zorg te dragen voor realisatie van tenminste 18MW. Tel hier de algemene duurzaamheidsopgaven - die in de vastgestelde regionale energiestrategie staan opgeschreven en de door de oorlog in Oekraïne toegenomen vraag naar alternatieve energiebronnen - bij op en je hoeft geen geleerde te zijn om te snappen dat er – terecht - nogal wat van ons allemaal, gemeenten en inwoners -  gevraagd wordt.

 

Met de inzet van de wethouder voor drie windmolens ten westen van de Hartelbrug komt gemeente Nissewaard haar bestuurlijke afspraken niet na.

 

De wethouder wil een minimale inspanning leveren ten opzichte van de afspraak om ten minste 18 MW te realiseren. Heeft de wethouder van de provincie de zekerheid dat dit voldoende is? Kan de wethouder aangeven welke alternatieve locaties binnen de gemeente hij ziet om toch aan de gemaakte bestuurlijke afspraken te voldoen?

Niet alleen de inwoners in Spijkenisse Noord willen weten waarop ze moeten rekenen, dat geldt voor alle inwoners in onze gemeente. Toch in de Zuidlandse polder, rondom Schenkel en Maaswijk, bij Abbenbroek? De beste andere opties zijn al eerder onderzocht[1] en om technische redenen al eerder afgevallen. Hoe reëel is deze zoektocht naar een geschikte andere plek met nog minder impact dan de locatie waarover bestuurlijke afspraken gemaakt zijn? En hoe verhoud zich dit tot het zijn van een betrouwbare overheid naar de overige inwoners van Nissewaard die niet binnen nu  en twee jaar een windmolen in hun omgeving verwachten?

 

Als de wethouder de komende periode niet met alternatieve locaties komt voor de resterende opgave, en gezien het voortraject lijkt dat dus ook niet heel waarschijnlijk, en er dus bewust voor kiest gemaakte afspraken met de provincie niet na te komen – en voorzitter, de eerlijkheid gebied te zeggen, voorzitter, daar lijkt het toch echt op -  dan is het ook belangrijk de consequenties hier in deze raadscommissie en met alle inwoners scherp te bespreken. 

 

Op 11 oktober 2021 ontving de gemeente Nissewaard een brief van Gedeputeerde Staten, waarin staat dat ‘.    de provincie verwacht dat de gemeente zich blijft inzetten voor het nakomen van de afspraken en, dit is belangrijk voorzitter!, bij gebrek aan inzet of het bewust niet nakomen van de afspraak, de initiatiefnemer zich ook tot de provincie kan wenden voor het verlenen van de benodigde vergunning….’

 

In gewone mensentaal staat er in de brief: beste gemeente, u heeft een afspraak gemaakt, die afspraak staat, zo niet, nemen wij het over.

 

De wethouder kondigde in de media aan[2] met de provincie in gesprek te gaan. Op basis van deze brief lijkt dat zinloos. Heeft dit gesprek met de gedeputeerde al plaatsgevonden of staat dat in de agenda van de Wethouder en gedeputeerde? Is er al contact geweest met de provincie, of hebben zij dit standpunt van de wethouder uit de krant moeten lezen? Is de wethouder zich bewust van de consequenties als de provincie onze gemeente aan haar afspraken houdt? Zijn wij, de raad, ons daar bewust van?

 

Het overnemen van het vergunningproces betekent dat de gemeente met lege handen staat. Dat onze inwoners met lege handen staan. De gemeente kan hun belangen maximaal behartigen: maximaal oog voor beperking van hinder[3], als we zelf het stuur in handen houden. Wanneer vertelt de wethouder dat aan de inwoners? Waarom zet de wethouder de gemeente buiten spel en daarmee de inwoners in de kou?

 

Wanneer een gesprek met de provincie niet tot het door hem gewenste resultaat leidt, ziet hij  de gang naar de rechter echt als een reële optie, zoals in dezelfde media is opgetekend. Hoe groot acht de wethouder de kans van slagen van zo’n proces en is deze inschatting in lijn met de ambtelijke beelden en adviezen hierover? Dit heeft in bijvoorbeeld de gemeente Korendijk, onze buren, uiteindelijk nadelig uitgepakt. De voorkeursplek van de gemeente werd niet geaccepteerd omdat er afspraken waren over een andere locatie en de provincie pakte de regie – ook in de gesprekken met de inwoners: die bewoners hebben dus ervaren dat de gemeente simpelweg aan de zijlijn wordt gezet. De Nissewaardse VVD ontvangt graag een uitgebreide risicoanalyse over deze juridische weg. Wat is de kans van slagen, op hoeveel plekken in Nederland heeft dit tot succes geleid in de optiek van een gemeente die van standpunt wijzigt

 

De Nissewaardse VVD vindt dat de wethouder beter het volledige en eerlijke verhaal kan vertellen, zoals de voorgaande wethouders op dit dossier ook altijd hebben gedaan. Soms moet je daardoor een boodschap brengen die voor inwoners niet fijn is om te horen, maar dat is beter dan een situatie rooskleuriger voordoen dan het daadwerkelijk is om vervolgens naar de provincie te wijzen als het niet gaat zoals je wilt.

 

Wethouder zijn is staan voor je inwoners, in alle opzichten. Door hun belangen in ogenschouw te hebben en houden, door afwegingen te maken in het belang van de gemeente als geheel en door te werken met het uitgangspunt ‘afspraak is afspraak’. Dat niet doen is oneerlijk naar de inwoners toe en zorgt ervoor dat onze gemeente, naar inwoners en andere overheden, als onbetrouwbaar te boek komt te staan.

 

De Nissewaardse VVD wil antwoorden, voorzitter, heldere en concrete antwoorden. Het zou ook getuigen van respect voor de inwoners dat het complete plaatje wordt vertelt, in plaats van alleen de zijde van de medaille die het meeste glimt. Kunnen we daarna ook hier, in de raad, een echt inhoudelijk gesprek voeren over dit onderwerp.[1] Zuidlandse polder, rondom Beerenplaat

[2]  bron: AD 10 juni 2022 Wethouder: Windmolens mogen niet achter Spiijkenisse Noord

[3]   tussen Gemeente en exploitant zijjn afspraken gemaakt over beperkingen om slagschaduw e.d. te beperken