Wethouder vergroot onzekerheid inwoners Spijkenisse Noord

Plaatsing windmolens vraagt om maximale zorgvuldigheid en transparantie


De Nissewaardse VVD is verbaasd over de berichtgeving in de media over de plaatsing van windmolens in Spijkenisse Noord en de uitspraken van wethouder Hottentot (Nissewaard Lokaal) daarover. ‘Een gemeente die helder en eerlijk communiceert naar de inwoners en die inwoners zekerheid biedt: dat is belangrijk voor de Nissewaardse VVD. Net als een lage energierekening voor inwoners, energiezekerheid en oog voor het klimaat’, begint David Speters, commissielid voor de Nissewaardse VVD.

 

Energierekening omlaag, groen doen

De afgelopen jaren heeft het Rijk de provincies de opdracht gegeven met gemeenten afspraken te maken over de realisatie van windmolens om Nederland te verduurzamen.

De afgelopen periode maakte pijnlijk duidelijk dat er een grote opgave is om dat ook te doen: de energierekening van elke inwoner rijst de pan uit en het klimaat verdient beter. De provincie maakte met Nissewaard de afspraak om voor tenminste 18 Megawatt windmolens te plaatsen en daarmee haar aandeel te nemen in de nationale opgave.

 

Eerlijk duurt het langst

Hij vervolgt: ‘Dat plaatsing van windmolens zelden op applaus van direct omwonenden kan rekenen, is begrijpelijk. Zorgen van inwoners over geluidsoverlast van windmolens moeten dan ook zeer serieus worden genomen. Eerlijk zijn als overheid over wat er moet gebeuren, wat de opgave is en waarom, is dan extra belangrijk. Net als het gesprek over hoe je overlast voorkomt. Het eerlijke verhaal vertellen, hoe moeilijk ook. Dat verhaal is: de gemeente heeft afspraken moeten maken met de provincie over de plaatsing van windmolens in Spijkenisse Noord.

 

Vertel inwoners het echte verhaal

‘De uitspraken van wethouder Hottentot suggereren anders. Een simpele switch naar minder windmolens op een andere plaats, zou de wethouder de bestaande afspraken met de provincie eenzijdig kunnen aanpassen en anders helpt de rechter wel om het ongemak weg te poetsen. ‘We zijn – juist in een dossier als dit, waarbij direct omwonenden terecht zorgen hebben over hun woongenot en alle inwoners zorgen over hun portemonnee – van mening dat helder en betrouwbaar zijn over wat er kan en niet kan, wat zeker is en wat onzeker is, de enige manier van communiceren van de overheid zou moeten zijn. Valse verwachtingen wekken, dat past een wethouder niet, zo is de Nissewaardse VVD van mening. En dus hebben wij veel vragen voor de wethouder. De communicatie is te diffuus en daar hebben de inwoners niks aan. De Nissewaardse VVD wil geen krantenartikelen over zo’n belangrijk onderwerp die elkaar tegenspreken, geen inloopavond over de plaatsing van vijf terwijl het college er drie  wil realiseren, geen oneerlijke boodschappen naar onze inwoners.’

 

Volop vragen

Van Soest, fractieondersteuner van de Nissewaardse VVD, gaat in op de vragen aan de wethouder: ‘Drie windmolens aan de andere kant van de Hartelbrug, wat het coalitieakkoord stelt: heeft de wethouder nieuwe afspraken met de Provincie gemaakt en staat dat zwart op wit of is het wishfull thinking? De wethouder heeft pas eind augustus, over elf weken een gesprek met de gedeputeerde. Tot die tijd zitten de inwoners dus zeker in onzekerheid. Kunnen de bewoners rekenen op het echt schrappen van de twee windmolens achter Spijkenisse-Noord? Nee, op dit moment zeker nog niet, is het heldere antwoord. Ambtenaren die tekeningen met vijf windmolens aan bewoners tonen en een uitnodiging voor een inloopavond met een zelfde aantal (bron: AD 7 juni 2022 Windmolens achter Spijkenisse Noord terug in beeld ‘Reken maar dat de hel losbarst), hoe past dat bij de grote verwachtingen die de wethouder nu via diezelfde krant (bron: AD 10 juni 2022 Wethouder: Windmolens mogen niet achter Spiijkenisse Noord) heeft wekt bij de ongeruste inwoners? Zonder nieuwe afspraken met de Provincie de regie uit handen geven aan de rechter: de inwoners aan de overkant van het Spui in Korendijk weten hoe dat afloopt. Dan komen de windmolens er toch, maar staat de gemeente die terecht maximaal oog heeft voor het beperken van overlast voor haar inwoners, volledig buiten spel. Als de windmolens inderdaad niet achter Spijkenisse-Noord kunnen komen maar de provincie houdt ons wel aan de afspraken, waar dan wel de windmolens plaatsen in onze gemeente, welke plek heeft het college dan in gedachten en hoe en wanneer worden omwonenden daar betrokken en geïnformeerd? Helaas bleven er nog veel vragen onbeantwoord, op een onderwerp waar inwoners die antwoorden zo graag krijgen om te weten waar ze aan toe zijn.

 

Inwoners voorop

‘De Nissewaardse VVD staat zoals gezegd voor een gemeente die het echte verhaal vertelt. De opgave om ook onze gemeente duurzamer te maken en de energierekening omlaag te brengen, voelen we evengoed. Net als de zorgen van inwoners over het effect van de plaatsing. Heldere antwoorden op onze vragen, zijn het begin om met inwoners en in de raad tot afwegingen over dit dossier te komen. Woensdag maakt de Nissewaardse VVD daarmee een start.

 

‘We hopen dat de wethouder de inwoners én de Nissewaardse VVD het echte verhaal kan vertellen en daarmee de ongerustheid die door de krantenpublicaties verder is vergroot, kan wegnemen.’